Zapisy na szkolenia

[gravityform id="4" title="false" description="true"]

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

 

Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Sowa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IGNATUS ASC Piotr Sowa, ul. Marii Konopnickiej 31B/2, 73-110 Stargard, NIP: 854 232 37 26.

Kontakt
Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: kontakt @ audyt-sowa.pl.

Cele i podstawa prawna

Dane będą przetwarzane w celu dokonania zapisu na szkolenie na podstawie art. 6 pkt.1 lit b) RODO (zawieranie umowy).

Dane będą przetwarzane także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 pkt.1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

W przypadku dokonania wpłaty, dane będę przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej na podstawie art. 6 pkt.1 lit c) RODO (obowiązek prawny).

Czas przechowywania danych

Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe przez cały okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, Pani/Pana dane mogą być przez administratora przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń + 1 rok licząc od końca danego roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przedawnienie.

Dobrowolność

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla zawarcia umowy, wykonania umowy, rozliczenia prowadzonej działalności. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością zawarcia umowy, wykonania umowy, rozliczenia prowadzonej działalności.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, pocztowe lub kurierskie, finansowe, kancelariom prawnym (którzy świadczą usługi dla administratora).

Państwa prawa

W związku z tym, iż administrator przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora), przenoszenia danych osobowych (które przetwarzane są na podstawie umowy). W razie uznania, iż przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).